Filoskop

Shaping sustainable & successful minds

Framgång genom Emotionell Intelligens

Emotionell intelligens är förmågan att hantera egna och andras känslor, motivera sig själv, fokusera på sin uppgift, fatta medvetna beslut och upprätthålla effektivitet och energi under press. Faktorer som är avgörande för ledarskap, samarbete, prestation och slutresultatet.

Vi utvecklar din organisations emotionella intelligens utifrån följande aktiviteter:

Sustainable Performance Program

Hållbar framgång förutsätter en väl förankrad emotionell intelligens. Genom att kartlägga psykologiska framgångsfaktorer, utveckla önskvärda kvaliteter och förankra nya perspektiv frigörs både personlig och kollektiv potential. Vi erbjuder ett psykologiskt hållbarhetsprogram som bygger på följande insatser:

Success Factor Mapping
Digitalt forskningsbaserat personlighetstest som mäter psykologiska framgångsfaktorer.

Group Sessions
Utbildning inom emotionell intelligens och coachande handledning i grupp.

Executive Talks
Personlig utveckling och individuell förankring av nya perspektiv & verktyg.

Success Factor Mapping

Vad kännetecknar dina bästa medarbetare? Vilka egenskaper, typ av begåvning samt personlighetsdrag har de gemensamt? Vad är det som egentligen gör dem framgångsrika? Vi kartlägger psykologiska framgångsfaktorer på basis av ett digitalt forskningsbaserat testbatteri som är indelat i fem olika kategorier: Inställning till arbetet, Personlighet "Big Five", Personlighet och värderingar, Prestation och förmåga samt "Dark Side Personality". Detta hjälper ditt företag att bättre förstå vad det är man ska leta efter vid intern eller extern rekrytering samt fungerar som en tydlig och kraftfull bas för coaching.

Executive Talks

Genom utforskande samtal och coaching stärker vi den emotionella intelligensen som ligger till grund för självkänsla, impulskontroll, förmåga att motivera sig själv och interpersonell kompetens. Genom att stärka den egna emotionella intelligensen kan man hantera både yrkesliv som privatliv på ett mer ändamålsenligt sätt, känna sig friare samt göra medvetna val.

Group Sessions

Gruppen är en kraftfull plattform för ökad självkännedom och utveckling. Att dela erfarenheter i ett empatiskt rum modererat av en erfaren terapeut ger det personliga stöd många saknar i sin psykosociala miljö, för att må bra och fungera effektivt i sin arbetsroll. Våra gruppsessioner bygger på en kombination av teoretisk utbildning och coachande handledning:

Utbildning inom emotionell intelligens
Vi går igenom ett antal perspektiv för självreflektion och psykologiska förhållningssätt i syfte att öka medvetenheten om egna behov, försvar och drivkrafter.

Coachande handledning
I handledning öppnar vi upp för deltagarnas aktuella situationer och genererar nya vägar framåt.

Human Capital Due Diligence

Har management och personal vad som krävs för att framgångsrikt driva företaget framåt? Hur ser organisationens psykologiska resurser ut och vad är den kollektiva drivkraften i företaget? En HCDD ger en djup insikt i hur människorna bakom yrkesrollerna fungerar, deras egentliga drivkrafter, behov och motivation. Den ger svar på vilka psykologiska resurser som bör bibehållas, förädlas samt vad som behöver utvecklas på individ- som gruppnivå. En HCDD ger också en kartläggning av företagskulturen och lägger fram tydliga riktlinjer till uppdragsgivaren hur organisationen kan ledas i rätt riktning.

Filoskop Lectures

Våra föreläsningar syftar till att väcka intresse, inspirera och provocera i aktuella samhällsfenomen sett ur ett psykologiskt perspektiv.

Följande är exempel på några av våra föreläsningar:

Vad är emotionell intelligens?
Vi förklarar och praktiserar emotionell intelligens genom moderna integrativa terapimetoder.

Njutningspåbud och lyckojakt
Vi jagar lycka, inte sällan hörs människor uttrycka det som sitt livsmål, att alltid vara lycklig.

Stress och motståndskraft
Vad har vi för unika förutsättningar som påverkar hur vi upplever och hanterar stress?

Identitetssökandet
I det transformativa skede vi befinner oss i kämpar vår organism med sina till buds stående medel att söka klarhet och riktning.

Om Filoskop

Vårt uppdrag syftar till att skapa framgång genom att utveckla den emotionella intelligensen hos människor och grupper. Emotionell intelligens är inte medfödd, utan något som vi alla kan lära oss.

Filoskop består av ett nätverk av terapeuter, coacher och org. konsulter med tidigare chefspositioner inom näringslivet.

Våra teorier och metoder utgår från Psykosyntesläran som är en integrativ psykologiform, det vill säga utifrån aktuellt behov integrerar vi flera olika typer av inriktningar som Psykoanalys och Psykodynamisk teori, KBT, ACT och Schematerapi.

För mer information, kontakta oss:

Indre Singh
indre@filoskop.se
0735-06 86 62

Malin Engelbrektsson
malin@filoskop.se
0736-42 22 30

Vi tar även emot privatpersoner på våra respektive praktiker

indresingh.com
malinengelbrektsson.com

Indre Singh och Malin Engelbrektsson