Filoskop

Shaping Sustainable & Successful Minds

Vi får företag att växa genom den enskilda människan

Tillvaron har aldrig varit mer komplex, snabbrörlig och krävande, vilket sätter vår mentala förmåga att orientera oss ur spel. Effekten i form av konflikter, bristande ledarskap, ineffektivitet och oförlöst potential är påtaglig inom företag som styrs av gamla invanda mönster. Det är en utmanande tid att vara människa och därför en utmanande tid att bygga framgångsrika organisationer. Genom att korsa vetenskaplig personlighetsdata med utveckling av emotionell intelligens skapar vi medvetenhet, lösgör begränsande försvar och frigör potential.

Filoskop

Psykologisk kartläggning

Vi människor har en uppsättning psykologiska egenskaper som passar mer eller mindre bra beroende på arbetsroll och situation. Vi använder oss av vetenskaplig data för att förstå och utveckla dessa avgörande psykologiska framgångsfaktorer. Oavsett om du skall leda ett företag till nästa nivå, investera eller rekrytera så finns det mycket tid och pengar att tjäna genom en djupare insikt om de psykologiska faktorer och drivkrafter som påverkar samarbete, kultur och resultat.

Den psykologisk kartläggningen innefattar av fyra övergripande områden:

 • Personlighetsstruktur
 • Beteendemönster
 • Relationsmönster
 • Organisatorisk drivkraft

Vår metod

Vi kartlägger psykologiska framgångsfaktorer på basis av digitala forskningsbaserade testbatterier. Resultaten blir ett unikt underlag för att bättre förstå vad som händer under ytan i organisationen, vad det är man ska leta efter vid intern eller extern rekrytering (Framgångsprofiler) och det fungerar som en tydlig och kraftfull bas för organisatorisk utveckling och förändring.

Personal Mapping
Corporate Culture Mapping
Human Capital Due Diligence

Emotionell intelligens

Emotionell intelligens är förmågan att förstå och hantera sina egna och andras känslor, hur vi agerar och tolkar vår omgivning. Det är något vi kan träna upp och är avgörande för ledarskap, produktivitet, effektivitet och samarbete. En utvecklad emotionell intelligens bidrar till följande kvaliteter:

 • Att motivera sig själv
 • Att fokusera på sin uppgift
 • Att fatta medvetna beslut
 • Stresstolerans
 • Impulskontroll
 • Helikopterperspektiv
 • Interpersonell interaktion

Vår metod

Våra utvecklingstjänster bygger på integrativ psykologi, vilket betyder att vi använder olika terapi- och coachingformer som: Psykosyntesläran, KBT, Psykoanalytisk teori & ACT beroende på individens unika behov. Genom en kartläggning av personlighet, beteendemönster och relationsmönster analyserar vi aktuella situationer och utforskar vägar framåt mot personlig potential och organisatorisk framgång.

Personal Insight
program
Group evolution
Executive Talks
Problem solving
Filoskop Lectures
Filoskop
Filoskop

Våra tjänster

Personal Mapping

Vid en Personal mapping kartläggs individer, team eller hela organisationer. Digitala forskningsbaserade tester med fokus på personlighet, beteendemönster och relationsmönster ligger som grund för ett fördjupande samtal kring drivkraft, motivation, behov och potential. Testresultat och slutsatser från samtalet analyseras och en riktning för utveckling formuleras.

 • Testfas: Personlighetsstruktur - beteendemönster - relationsmönster
 • Individuellt samtal
 • Analys

Personal Mapping ger en konkret överblick av psykologiska riskfaktorer och outnyttjad potential i organisationer, team eller hos enstaka individer. Det är ett långsiktigt och gediget underlag för personlig utveckling.

Corporate Culture Mapping

Corporate Culture Mapping är en analys av det kollektivt undermedvetna i syfte att förstå organisationens libido, det vill säga att sätta fingret på vad hos personal och management som EGENTLIGEN driver organisationen framåt. Är drivkraften viljan till gemensam framgång i enlighet med företagets värderingar mot ett högre syfte? Eller är det rädsla och individuell vinning som som är den drivande kraften?

Corporate Culture Mapping ger en inblick i företagets undermedvetna och genererar en djupare förståelse kring de underliggande psykologiska krafter som bygger kulturen, med både främjande och hämmande resultat.

Human Capital Due Diligence

Har ledning och personal vad som krävs för att framgångsrikt driva företaget framåt? Utgör organisationens psykologiska resurser stabilitet och vad är den kollektiva drivkraften i företaget?

En HCDD ger en djupare insikt om personerna bakom deras arbetsroller, deras psykologiska struktur, behov och motivation. Den ger svar på vad man ska behålla, förfina och utveckla på person och gruppnivå. En HCDD ger också en analys av företagskulturen och ger tydliga riktlinjer till ledningen om hur organisationen kan styras i rätt riktning.

Personal insight Program

Vårt personliga utvecklingsprogram pågår under 12 veckor och innefattar en gedigen personlig kartläggning av personlighetsstruktur, medvetna och omedvetna beteendemönster samt hur vi initierar och bygger relationer till andra. Baserat på den personliga kartan identifierar vi delpersonligheter och praktiserar hur dessa delpersonligheter (Beteendemönster över tid) kan användas medvetet för att frigöra den personliga potentialen. Programmet ger verktyg för långsiktig personlig utveckling och tillhandahåller underlag för att föra vidare kunskaper och insikter till team och medarbetare.

Programmet innefattar:

 • En kartläggning av personlighet, beteende och relationsmönster
 • Analys genom utforskande samtal
 • Identifikation av förändringspotential

Group evolution

Människan är ett flockdjur och grupptillhörigheten har alltid gett oss större möjligheter att överleva. Men under en lång tid har det individuella självförverkligandet prioriterats framför gruppen som utgångspunkt, vilket gett oss ett individualistiskt samhälle där man sätter sina egna rättigheter framför gruppens behov. Resultatet blir utmaningar att samarbeta när vi i vårt arbete “tvingas” på varandra. Framtiden kräver nätverksbyggande och förmågan att fungera i grupp. Vi erbjuder två olika utvecklingsprogram för ledningsgrupper och team:

 • Group evaluation & development
  • Kartläggning av gruppens utvecklingsfas
  • Kartläggning av ledarnas utvecklingsfas
  • Analys & slutsatser
  • Utvecklingsstrategi
 • Empathic platform development
  • Grundläggande utbildning inom emotionell intelligens
  • Handledning av aktuella situationer och utmaningar i arbetet

Executive Talks

Filoskops personliga “Mind-gym” består av utforskande personliga samtal genom integrativ psykologi. Genom förvärvad förståelse och emotionell självkännedom kan du hantera livet, privat som yrkesmässigt, på ett mer ändamålsenligt sätt, känna dig friare samt göra medvetna val som bidrar till att ditt liv får den kvalitet du söker.

Tre fundament i denna process är:

 • INSIGHT - Förståelsen kring din person
 • EMPOWERMENT - Förmågan till egenmakt
 • LIBIDO - Förmågan att frigöra sin potential och följa sitt högre syfte

Executive Talks är för dig som vill utvecklas personligen och ta ditt ledarskap till nästa nivå.

Problem Solving

Oavsett organisatoriskt problem finns det alltid en eller flera lösningar. Som terapeuter och organisationskonsulter består en del av vår vardag av att hjälpa människor att lösa svåra problem och finna en ny ändamålsenlig väg framåt. Exempel på problem kan vara:

 • Konflikter
 • Samarbetssvårigheter
 • Förtroendeerodering
 • Kulturkrockar
 • Bristande ledarskap
 • Bristande motivation
 • Stressrelaterade problem
 • Förändringsmotstånd

Filoskop Lectures

Vi föreläser i ämnen som står i relation till aktuella samhällsfenomen, psykologi och emotionell intelligens. Vårt syfte är att väcka intresse för den latenta och oförlösta kapacitet som emotionell intelligens är, utbilda i ämnet, inspirera och provocera till konstruktiv förändring hos person och organisation.

Om Filoskop

Vårt uppdrag syftar till att skapa framgång genom att utveckla den emotionella intelligensen hos människor och grupper. Emotionell intelligens är inte medfödd, utan något som vi alla kan lära oss.

Filoskop består av ett nätverk av terapeuter, coacher och org. konsulter med tidigare chefspositioner inom näringslivet.

Våra tester är evidens- och forskningsbaserade och är utvecklade av en professor i psykologi, ekonomisk psykologi och psykometri samt en psykologutbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Våra teorier och metoder utgår från Psykosyntesläran som är en integrativ psykologiform, det vill säga utifrån aktuellt behov integrerar vi flera olika typer av inriktningar som Psykoanalys och Psykodynamisk teori, KBT, ACT och Schematerapi.

För mer information, kontakta oss:

Indre Singh
Medgrundare av Filoskop
Terapeut, Coach, Org.Konsult
indre@filoskop.se
0735-06 86 62

Malin Engelbrektsson
Medgrundare av Filoskop
Terapeut, Coach
malin@filoskop.se
0736-42 22 30

Indre Singh och Malin Engelbrektsson