Varför Filoskop Insight Program

För att generera medvetenhet om beteendemönster, omedvetna försvar och outnyttjad personlig potential. Med de förvärvade insikterna och handfasta verktygen som programmet ger kan individen navigera sig själv bättre och mer effektivt i olika utmanande situationer, i arbetsliv som privatliv.

För vem

Nyckelpersoner, entreprenörer, VD, lednings- och styrelsemedlemmar.

Tidsram

10 sessioner under 10 veckor, ett möte i veckan á 60 min.

Hur

Sessionerna sker individuellt tillsammans med en Filoskop-terapeut & coach, mötet sker på plats hos er eller över Skype/FaceTime.

Innehåll

Programmet består av fyra delar:

Psykologisk kartläggning

Utforskande samtal kring personlig historia och resultaten från 3 olika personlighetstester:

  • Personlighetsmönster
  • Beteendemönster
  • Relationsmönster

Definition av delpersonligheter

Delpersonligheter är de medvetna och omedvetna roller som vi tar i livet. De har inte sällan sitt ursprung i vår barndom och består av tankemönster, beteenden och känslor som styr våra handlingar. Genom att kartlägga och personifiera dessa delar kan vi lättare se och förstå när mönstren aktiveras, hur vi impulsivt agerar och vad som sker i interaktionen med andra.

Beteendeanalys

Med hjälp av de definierade delpersonligheterna kan vi arbeta vidare med specifika situationer som upplevs utmanande i vardagen. Vi observerar och medvetandegör hur händelseförloppet påverkas beroende på vilken delpersonlighet som styr, genom coaching och olika verktyg förankras ett nytt sätt att möta situationen för ett mer ändamålsenligt resultat.

Utvecklingsplan

Programmet avrundas med en sammanfattande dokumentation och formulering av en personlig utvecklingsplan som bygger på de nyförvärvade insikterna. Planen täcker: Nuläge, önskat läge, hinder, resurser och nästa steg. Programmet följs sedan upp efter tre månader för utvärdering och behovsanalys inför vidare utveckling. Uppföljningen sker över telefon.