Varför Filoskop

Varför Filoskop

Vi lever i en tid där det råder mer osäkerhet om framtiden än förutsägbar ordning. Det är en utmanande tid att vara människa och det är en utmanande tid att bygga framgångsrika organisationer. Människor och organisationer som styrs av personlig och kollektiv omedvetenhet genererar fler konflikter, bristande ledarskap, ineffektivitet, stress och sjukskrivningar.

Men, i det omedvetna finner vi inte enbart roten till diverse problem utan också outnyttjad potential, mod och kreativitet. Genom att identifiera och förlösa den alltid i någon grad hämmade personliga potentialen kan också den bästa prestationen bli ännu bättre.

Det kan vara ganska utmanande att möta sig själv vilket gör att Filoskop inte är för alla. Gemensamt för de människor vi arbetar med är att de alla är modiga, nyfikna och väldigt motiverade att lära känna sig själva och sin organisation lite mer.

Vi frigör potential och reducerar mellanmänskliga problem i organisationer genom;

Psykologisk medvetenhet
Psykologisk medvetenhet bygger på en grundläggande förståelse om vår personlighet, våra behov och drivkrafter, vår sårbarhet, våra försvar och beteendemönster. Samt de händelser och livsbetingelser som påverkat och format detta. Psykologisk medvetenhet ger insikt i vilka psykologiska faktorer som hämmar respektive främjar utveckling och resultat på personlig och kollektivt undermedveten nivå. Det ger även en djupare förståelse av våra värderingar, vad som är värdefullt och skänker mening i livet. Och utifrån en psykologisk position får vi även en lite större förståelse för våra kollegor, gruppen, företaget och samhället i stort.

Självansvar
Först med en psykologisk medvetenhet kan vi på riktigt ta ansvar för oss själva och möta både andra och vår uppgift på ett tydligt och ändamålsenligt sätt. Det engelska ordet Empowerment (Egenmakt) ringar in vad detta handlar om – Både en känsla och förmåga till självständighet och att kunna kontrollera, påverka och ta ansvar för sitt eget liv. Man skulle också kunna säga att det rör sig om viljan och förmågan att rikta sin energi på ett önskvärt sätt.

Bättre samarbeten
Vid en första anblick känns detta självförklarande – produktivitet och effektivitet utan konflikter. Ett bättre samarbete handlar även om en samstämmig grundsyn av samarbetets syftet och meningen och vad som måste göras för att uppfylla detta. Ett samarbete som definieras av en “hjältekultur” där varje person strävar efter att, på sitt sätt, bäst bidra till samarbetets övergripande syfte och mening. Att bidra till något som är större än oss själva är ett tydligt mänskligt behov.

Välmående
Genom insikten av och förmågan att ta ansvar för sina behov, privat som professionellt, och förståelsen för andra uppstår ett större välbefinnande både för den enskilda människan som för företaget i stort.

Vi behöver gå på djupet i oss själva för att skapa en hållbar förändring mot framgång. Filoskop erbjuder psykologiskt djuplodade men lättillgängliga former av utvecklingstjänster som utifrån psykologisk kartläggning, terapi och coaching etablerar ett inre självbärande system för hållbar personlig medvetenhet och förmåga till självansvar. Detta, personlig medvetenhet och förmåga till självansvar, är kanske själva definitionen av vad frihet är.