Vi gör det omedvetna medvetet

Medvetenhet och självansvar

Vi människor styrs till stor del av omedvetenhet och vi lever i en tid där det råder mer osäkerhet om framtiden än förutsägbar ordning. Det är en utmanande tid att bygga framgångsrika organisationer och det är en utmanande tid att vara människa. Konsekvensen för människor och organisationer som styrs av gamla invanda mönster ser vi i konflikter, bristande ledarskap, ineffektivitet och sjukskrivningar.

Avgörande kommer delvis bero på hur de anställda är förmögna att hantera sig själva och sin situation där privatliv och professionellt liv hänger väldigt mycket ihop. Kan vi hitta en önskvärd balans mellan dessa livsfundament blir helheten både mer effektiv, produktiv och meningsfull.

Som en passus kan nämnas att en av de idag mest utmanande delarna vid en eventuell Marsexpedition handlar om hur astronauterna psykiskt hanterar vardagen, den instängda situationen och förhållandet med de övriga medlemmarna. Och hur fungerar dessa människor när det väl kommit hem, fysiskt som psykiskt? Parallellen med vår vardag är uppenbar.

I det omedvetna hittar vi inte sällan roten till problem men också outnyttjad potential, mod och kreativitet. Förmågan att kunna ta verkligt personligt ansvar går via medvetenhet om sin person och de händelser och livsbetingelser som påverkat och format ens liv. Medvetna människor har förmågan att bringa ordning i kaos (ex. förändringsprocesser), de kan separera vad som är “mitt, ditt, vårt och deras”, de ser ett klart syfte med både sin egen roll som företagets och förlikar sig med “hjälten” där viljan till gemensamt samarbete mot framgång är den drivande kraften. Då omedvetenhet får styra ser vi inte sällan motsatsen råda där “offerkulturen” är den bärande kraften. Det tenderar att ge hierarkiska målstyrda organisationer som styrs av rädsla, bekräftelsesökande och personlig vinning.

Medvetenhet och förmåga till personligt ansvar är av sådan fundamental vikt att det kommer fälla avgörandet mellan de människor och organisationer som gör medvetet grundade val och ändamålsenligt navigerar sig i tillvaron och de som följer rådande normer och omedvetet låter sig styras av känslor och algoritmer.

Genom att korsa vetenskaplig personlighetsdata med psykologisk utveckling etablerar vi ett internt självbärande system för medvetenhet och självansvar. Samt att vi hjälper våra klienter att förstå vilka psykologiska faktorer som begränsar utveckling och resultat på personlig- och kollektivt undermedveten nivå.

 

 

“Sinnet är som ett isberg, det flyter med en sjundedel av sin massa över vattenytan”

-Sigmund Freud